Strona główna » Regulamin konkursu AZTORIN

Regulamin konkursu AZTORIN

 

REGULAMIN KONKURSU AZTORIN

I. Postanowienia ogólne

        organizatorami konkursu (dalej zwanego: „Konkursem”) są:

 

1)      Wisła Kraków Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000130748, NIP: 677-102-21-49, REGON: 350908122, o kapitale zakładowym 74 196 300, 00 zł w całości opłaconym,       

  

2)      Ekstraklasa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D 01-531 Warszawa zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy - XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000239140, NIP: 525-23-36-216, REGON: 140160689, Kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN

 

(dalej zwani łącznie:  „Organizatorami Konkursu”).

 

        Konkurs rozpoczyna się dnia 25.11.2018 z chwilą umieszczenia ogłoszenia o starcie Konkursu na oficjalnym fanpage klubu Wisła Kraków  oraz na portalu Facebook Wisła Kraków prowadzonych przez Wisła Kraków S.A.. Konkurs trwa do dnia 27.11.2018

 

II. Zasady i przebieg konkursu oraz wyłaniania zwycięzców

        Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

 

        Celem wzięcia udziału w konkursie należy przesłać drogą mailową na adres konkurs@wisla.krakow.pl odpowiedź na zawarte w filmie konkursowym pytanie. Film konkursowy znajdzie się na oficjalnym Fanpage Wisły Kraków SA na portalu Facebook (adres: https://www.facebook.com/WislaKrakow/ ).

 

        Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać również następujące dane osobowe Uczestnika: Imię, nazwisko, numer telefonu, oraz zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby Konkursu. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia udział Uczestnika w Konkursie.

        Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie ważnego karnetu na mecze Wisły Kraków w sezonie 2018/19 rozgrywek Ekstraklasy lub pakietu na grudniowe mecze. 

 

        Komisję konkursową powołują Organizatorzy Konkursu. Spośród wszystkich zgłoszeń nadesłanych w terminie trwania Konkursu, Komisja wybierze zwycięzcę Konkursu. Zwycięzca zostanie wyłoniony biorąc pod uwagę szybkość nadesłania poprawnej odpowiedzi od momentu ogłoszenia pytania konkursowego.

 

        Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do udziału w Konkursie i przestrzegania jego postanowień.

 

        W Konkursie nie mogą brać udziału wstępni, zstępni i powinowaci osób zasiadających w zarządzie lub innych organach Organizatorów Konkursu lub Partnera oraz podmiotów powiązanych z którymkolwiek z nich osobowo lub kapitałowo, jak również ich pracownicy, współpracownicy oraz osoby świadczące usługi i współpracujące z Organizatorem lub Partnerem lub podmiotami powiązanymi z którymkolwiek z nich osobowo lub kapitałowo, w związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą lub organizowanym Konkursem.

 

        Wisła Kraków S.A. jest administratorem danych osobowych Uczestników. Dane te są przetwarzane przez Wisła Kraków S.A. wyłącznie celem umożliwienia uczestnictwa w Konkursie. Zasady polityki prywatności są dostępne pod adresem witryny internetowej: www.wisla.krakow.pl. Dane przechowywane są przez okres sześciu miesięcy po zakończeniu Konkursu po czym są niszczone, przy czym każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne żądanie zaprzestania przetwarzania danych lub ich usunięcia, a także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika przed zakończeniem Konkursu, uniemożliwia udział Uczestnika w Konkursie. W takim przypadku przesłane zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę. Organizatorzy Konkursu nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności  względem Uczestnika za wykluczenie jego zgłoszenia z Konkursu spowodowane cofnięciem zgody na przetwarzanie danych osobowych lub sprzeciwem, co do takiego przetwarzania, które to czynności uniemożliwiają udział Uczestnika w Konkursie.

 

        W związku z uczestnictwem w Konkursie, Wisła Kraków S.A. zapewnia  właściwe zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, powszechnie obowiązującego w tym zgodnie z  przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), jak również właściwych przepisów wykonawczych. 

 

        W razie takiej potrzeby dla zagwarantowania przestrzegania przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, Wisła Kraków S.A. zawrze odrębną umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych Uczestników.

 

III. Nagrody

        Nagrodą w Konkursie jest zegarek Aztorin z limitowanej serii dla Lotto Ekstraklasy.

 

        Wisła Kraków S.A. poinformuje Zwycięzcę o wynikach konkursu najpóźniej do 30.11. poprzez indywidualny kontakt drogą mailową na adres, z którego wysłane zostało zgłoszenie.

 

        W przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu ze Zwycięzcą konkursu Wisła Kraków S.A. zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody Uczestnikowi, który jako następności w kolejności udzielił poprawnej odpowiedzi.

        Laureat Konkursu zobowiązany jest odebrać nagrodę osobiście. W celu sprawdzenia tożsamości laureata Konkursu oraz spełniania wymogów, o których mowa w Regulaminie pracownicy Wisła Kraków S.A. mogą poprosić o okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Odmowa okazania dokumentu wiąże się z odmową wydania i przekazania nagrody.

 

        Wszelkie reklamacje Uczestników związane z konkursem będą rozpatrywane przez komisję konkursową w terminie siedmiu (7) dni licząc do dnia złożenia reklamacji przez Uczestnika przesłanej na adres elektroniczny: konkurs@wisła.krakow.pl. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

 

        Nagroda może zostać odebrana przez zwycięzcę Konkursu w siedzibie Klubu.

do góry strony